Stanovy TJ Tatran BobotČíslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 543 – 1Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Telovýchovná jednota Tatran Bobot je nezávislou dobrovoľnou organizáciou s cieľom športového vyžitia v oblasti telesnej výchovy, športu, turistiky a v iných dobrovoľných činnostiach a aktivitách.
 2. Poslaním TJ je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry a športu.
 3. TJ je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
 4. Telovýchovnú jednotu tvoria oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny združené v nej, do ktorej môžu vstúpiť i ďalšie oddiely a odbory, spolky a mé záujmové skupiny. O ich prijatí, za podmienok rešpektovania týchto stanov, rozhoduje výbor TJ.
 5. Všetky základné odvetvové zložky majú rovnaké práva a povinnosti a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov všetkých rozhodovacích, výkonných a zabezpečovacích činností.
 6. Každá základná odvetvová zložka má právo vystúpiť z TJ, osamostatniť sa alebo združiť do inej TJ. Svoj zámer oznámi 3 mesiace dopredu. Pri vystúpení sa vykoná majetko-právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje valné zhromaždenie TJ.


Článok 2
Úlohy a ciele

 1. TJ je svojou činnosťou zameraná na poskytovanie možnosti pravidelnej telovýchovnej aktivity v oblasti telesnej kultúry, športu, turistiky.
 2. TJ vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky na činnosť telovýchovnej jednoty ako celku i združených základných odvetvových zložiek.


Článok 3
Členstvo, vznik a zánik

 1. Členstvo v TJ je dobrovoľné. Členom TJ môže byť každá osoba (dospelý i dieťa), ktorá má záujem o činnosť v TJ. Môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
 2. Členom sa môže stať každý občan SR bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplateným členských príspevkov za bežný kalendárny rok, najneskoršie do 31. 12. príslušného roku.
 4. Individuálne členstvo zaniká vylúčením pre neplnenie základných členských povinností, pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v TJ. O vylúčení rozhoduje členská schôdza príslušného oddielu, v odvolacom konaní valné zhromaždenie.
 5. Člen TJ má právo:
  • zúčastňovať sa členských schôdzí
  • zúčastňovať sa podľa svojich potrieb na akciách TJ
  • zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnoti jeho činnosť
  • predkladať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti TJ
  • voliť a byť volený do orgánov TJ
 1. Člen TJ má povinnosť:
  • dodržiavať stanovy TJ, na ich základe vydané vnútorné predpisy
  • podieľať sa na plnení cieľov TJ
  • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci TJ a jeho zložkám
  • riadne a včas platiť členské príspevky
 1. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce.
 2. Čestné členstvo môžu orgány TJ udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telovýchovnej jednoty.


Článok 4
Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

 1. Športová, telovýchovná, turistická a má obdobná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v oddieloch TJ.
 2. TJ ako i základné odvetvové zložky (oddiely) sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie organy telesnej kultúry.
 3. Medzi výborom TJ a výbormi oddielov nie je vzťah nadradenosti podriadenosti, vzťah je rovnoprávny.
 4. Oddiely nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami TJ so zvereným nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom a majetkom získaným v1astnou činnosťou hospodária samostatne.
 5. Oddielom sa rozdeľujú získané alebo pridelené finančné prostriedky podľa pravidiel schválených všetkými predstaviteľmi.
 6. Jednotlivé oddiely prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti, aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné príjmy, s ktorými hospodária samostatne.
 7. Výbor TJ podľa podmienok a potrieb si po schválení vo valnom zhromaždení vytvára aparát. Vnútorné vzťahy upravuje organizačný poriadok.


Článok 5
Orgány TJ

 1. Najvyšším orgánom TJ je jeho valné zhromaždenie.
 2. Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti TJ a to:
  • uznáša sa o vzniku TJ, názve a symbolike ako i o zániku
  • schvaľuje, mení alebo ruší stanovy TJ
  • prerokúva správu o činnosti výboru a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie ako i správu revíznej komisie
  • volí výbor a revíznu komisiu TJ
  • rozhoduje o vylúčení oddielu z TJ v prípade, že jeho činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov
  • je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru TJ ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami TJ
  • je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní
  • Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegovaných zástupcov, ak sa nedohodne inak.
 1. Medzi valnými zhromaždeniami riadi činnosť TJ výbor, ktorý sa sa skladá z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov.
 2. Výbor TJ sa stará o koordináciu činnosti jednotlivých oddielov, vykonáva pre ne poradenskú a servisnú činnosť, zastupuje TJ na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci s oddielmi podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získavanie vlastných finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou ako i prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií a jednotlivcov na jednotlivé oddiely podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na činnosti.
 3. Menom TJ sú oprávnení navonok vystupovať a konať výbor predseda, tajomník a aj ďalší funkcionári splnomocnení výborom TJ. Na platnosť právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.


Článok 6
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie. Vykonáva revízie hospodárenia TJ a ich jednotlivých oddielov, o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov TJ.


Článok 7
Majetok a hospodárenie

 1. TJ má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva na základe zmluvných vzťahov národný, prípadne iný majetok, o ktorý je povinná sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
 2. Zdrojom majetku TJ sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie, prípadne iné príjmy.


Článok 8
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie dňa 2. 2. 2003. Ich výklad vykonáva výbor TJ. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.
 2. Rušia sa stanovy TJ Tatran Bobot registrované ministerstvom vnútra dňa 9. 7. 1990 pod č. VVS/1 – 900/90 – 543.
 3. Sídlo TJ je na adrese 913 25 Bobot č. 56.

3

Vyhľadávanie

Vyhľadávanie informácií na tomto webe:

  Hľadaj

Najbližšie zápasy Tatranu:

 


Posledné odohraté zápasy:

 

8. liga - SEVER

17. Bobot - Horňany (4 : 0)

16.06.2024 o 17:30

5. liga starší dorast - U19

26. Čachtice - Bobot (3 : 2)

25.05.2024 o 17:30

Prípravka U11 - skupina "B"

22. Bobot - H. Srnie (4 : 7)

21.05.2024 o 17:30